1. Rejestracja

Dołącz do Programu Affiliacyjnego Dafabet i zarejestruj siętutaj.

2. Narzędzia promocyjne

Zaloguj się  na swoje konto i pobierz bannery z Media Studio.

3. Wyniki

Sprawdzaj dzienne wyniki i wydajność w naszej sekcji Raportów.

DAFABET AFFILIATE PROGRAM

Warunki oraz Zasady

 

(Niniejsze warunki oraz zasady dotyczą umowy zawartej z Tobą jako partnerm Programu Afiliacyjengo Dafabet. Prosimy o uważne ich przeczytanie)

Niniejsza Umowa Partnerska (zwana dalej jako “Umowa”) zawiera kompletne warunki dotyczące Programu Afiliacyjnego Dafabet. “Ty” lub “afiliant” odnosi się do Ciebie, osoby, grupy lub podmiotu prawnego zarejestrowanego jako partner w ramach niniejszej Umowy uznaje się tu również pracowników, członków zarządu, udziałowców, właścicieli, ( i wskazanie jako „Ciebie” którykolwiek z podmiotów).

Ważne jest, aby przeczytać i zrozumieć niniejszą umowę. Wypełniając wniosek przystępujesz do Programu Afiliacyjnego Dafabet, a poprzez uczestnictwo w nim, zgadzasz się z warunkami niniejszej Umowy. Jeśli nie zgadzasz się z którąś z poniższych zasad lub warunków, należy przerwać proces rejestracyjny lub zaprzestać udziału w Programie Afiliacyjnym Dafabet.

 

Umowa ta zastępuje wszystkie poprzednie warunki odnoszące się do Programu Afiliacyjnego lub jakiegokolwiek poprzedniego programu partnerskiego oferowanego przez Dafabet. Zgadzasz się, że niniejsza Umowa zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy i regulaminy Dafabet lub jakąkolwiek inną spółkę Grupy.

I. DEFINICJE I INTERPRETACJE

 

A.

Prowizja Afilianta” oznacza Twój udział w przychodach przy realizacji niniejszej Umowy i dostarczeniu nowych graczy.

Strony Afiliacyjne” oznacza stronę lub strony, na których są linki przekierowujące do Dafabet. Należy zgłaszać zmianę tych stron.

Aplikacja” oznacza Twoją aplikację przystąpienia do Programu Afiliacyjnego;

Data rozpoczęcia” oznacza datę, w której Dafabet potwierdza, że aplikacja do przyłączenia się do Programu Afiliacyjnego została przyjęta;

Spółka” oznacza Dafabet i / lub właściciela i operatora serwisu/ów, w zależności od przypadku;

Informacje poufne” oznaczają wszelkie informacje w dowolnej formie w odniesieniu do części (dowolnej spółki z Grupy w przypadku Dafabet). “Strona Ujawniająca” bezpośrednio lub pośrednio ujawnia drugiej stronie “Strona odbierająca”, dane osobowe i/lub dane klientów, za pośrednictwem pracowników i/lub doradców którejkolwiek ze stron przed lub po dacie rozpoczęcia współpracy.

Klienci oznacza wszystkie osoby, które założyły konto w Dafabet lub w innej spółce z Grupy po raz pierwszy, bezpośrednio po przejściu ze strony afiliacyjnej.

Good Industry Practice” oznacza realizację zadań w najwyższym stopniu umiejętności, pracowitości, roztropności i prognozowania,których zazwyczaj można oczekiwać od wykwalifikowanego i doświadczonego wykonawcę działającego w dobrej wierze;

Spółki Grupy Spółkę oraz dowolny podmiot, który od czasu do czasu jest w holdingu tej spółki, podmiot zależny od tej spółki lub spółki zależnej holdingu tej spółki (“spółka dominująca” oraz “spółka zależna” mającego znaczenie przypisywane im przez s.1159 of Companies Act 2006) i obejmuje jakąkolwiek spółkę, której Spółka Grupa posiada udziały w wysokości 50% lub więcej;

Najbliższa rodzina” oznacza współmałżonka, partnera, rodzica, dziecko lub rodzeństwo;

Prawa własności intelektualnej” oznaczają wszelkie patenty, znaki towarowe, znaki usługowe, prawa wzorów, get-up, wymianę,nazw biznesu lub domen, wartości firmy związane z powyższym, nazw adresów e-mail, prawa autorskie w tym praw do oprogramowania komputerowego (zarówno źródła i samego kodu) i prawa do baz danych (w każdym przypadku, czy zarejestrowane lub nie oraz wszelkie wnioski o dokonanie rejestracji i prawa do ubiegania się o rejestrację któregokolwiek z powyższych), prawa do wynalazków i skryptów internetowych formatowania (w tym skryptów HTML i XML ), know-how, tajemnice handlowe i inne prawa, które mogą obecnie lub w przyszłości utrzymują się w dowolnej części świata, w tym wszystkich praw rewersji oraz prawo do złożenia pozwu i dochodzić odszkodowania za ostatnie naruszenia praw własności intelektualnej;

Linkioznaczają hiperłącza (albo banner lub link tekstowy), który przekierowuje do wskazanej strony zgodnie z niniejszą Umową;

Strony” oznaczaja strony niniejszej umowy.

Program” oznacza Program Afiliacyjny Dafabet

Sites” oznacza sportowe strony Dafabet (eu.dafabet.com), jak również jego alternatywne domeny i adresy URL.

 

B. W niniejszej Umowie, za wyjątkiem jeśli z kontekstu nie wynika inaczej:

1. Nazwy nagłówków są określone dla wygody i nie mają wpływu na interpretację niniejszej Umowy;

2. Każde zdanie wprowadzone przez warunki, w tym, m.in., w szczególności lub jakiekolwiek podobne wyrażenia należy traktować jako przykładowe i nie ograniczają sensu słów poprzedzających te warunki;

3. Liczba pojedyncza obejmuje liczbę mnogą i vice versa;

4. Odwołanie do ustawy lub przepisu ustawowego jest nawiązaniem do tej ustawy lub przepisu ustawowego, a do wszystkich zleceń, wykonawczych, przyrządów lub inny przepisy prawa wtórnego wydane na mocy odpowiednich ustawie.

 

II. Licencja i jej ograniczenia

A. Niniejszym udzielamy Ci osobistej, niewyłącznej, niezbywalnej, ograniczonej licencji w okresie obowiązywania niniejszej umowy abyś mógł skorzystać z naszych znaków towarowych (licencjonowanych przez nas oraz ich właścicieli) wyłącznie w związku z wyświetlaniem linków na stronach afiliacyjnych.

B. Niniejszą umową, udzielamy Ci niewyłączne prawo do kierowania klientów do naszych stron, zgodnie z jej warunkami. Niniejsza Umowa nie daje wyłącznego prawa, przywilejów lub możliwości polecenia dlatego zastrzegamy sobie prawo do zawierania umów lub uzyskania pomocy od innych stron w dowolnym momencie wykonania usługi o tym samym lub podobnym charakterze jak twoje. Nie będziesz miał żadnych roszczeń ani żądań w stosunku do innych osób lub podmiotów które współpracuja z nami na takiej zasadzie jak my.

C. Niniejsza licencja nie może być sublicencjonowana, przypisana lub w inny sposób przeniesiona przez Ciebie. Twoje prawo do korzystania ze znaków towarowych jest ograniczone i dotyczy korzystania z licencji w  bannerach. Nie powinno się dochodzić nieważności, niewykonalności lub zakwestionowania własności znaków towarowych w formie jakichkolwiek działań lub postępowania, niezależnie od ich rodzaju i charakteru, i nie podejmować żadnych działań, które mogłyby wpłynąć na nasze prawa lub prawa naszych licencjodawców co do znaków towarowych lub w inny sposób osłabić ich ważności lub osłabić ich powiązania z wartością firmy.

D. Jesteś ograniczony do zakupu nazwy domeny, która wykorzystuje całość lub dowolną część naszych znaków towarowych lub własności intelektualnej. Jesteś również ograniczony do korzystania z całości lub dowolnej części naszych znaków towarowych lub własności intelektualnej w celu optymalizacji pod kątem wyszukiwarek, w tym wyglądu strony.

E. Zastrzegamy sobie prawo do cofnięcia tej licencji w dowolnym momencie. Rozwiązanie niniejszej Umowy z jakiegokolwiek powodu powinno być uznane jako cofnięcie licencji.

F. Ponadto, dla uniknięcia wątpliwości, niedozwolone są następujące czynności:

1. Wyświetlanie linków gdzie indziej niż na stronach Afiliacyjnych ;
2. Wyświetlanie danych z ‘linków’ za pośrednictwem jakiegokolwiek elektronicznego nośnika innego niż Strony Afiliacyjne bez pisemnej zgody Dafabet.

3. Wszelkie czynności które mogłyby spowodować aby Dafabet uznał, że klient kliknął w link w celu rejestracji konta, podczas gdy w rzeczywistości jest to tak zwane “upychanie cookies” lub inne  oszukańcze praktyki.

4. Wykorzystywanie ‘linków’ w sposób, który świadczy lub może okazać się szkodliwy dla Dafabet; i / lub

5. Wykorzystywanie ‘linków’ lub kreacji w dowolnym “pop-up” lub “pop-under”bez uprzedniej pisemnej zgody Dafabet.

 

III. TWOJE OBOWIĄZKI

A. Afiliant gwarantuje i zobowiązuje się, że:

1. Ma pełną zdolność i uprawnienia do zawarcia niniejszej Umowy oraz sporządzenia wszelkich innych dokumentów, które mogą być związane z niniejszą Umową;

2. Afiliant będzie zachowywać się w każdej chwili z należytą fachowością, dbałością i starannością, z zachowaniem zasad dobrej praktyki biznesowej;

3. Afiliant będzie przestrzegał zasad i wytycznych Dafabet, które czasami mogą być mu zalecone i będzie mógł się z nimi zapoznać.

4. Wszystkie informacje zawarte w zgłoszeniu rejestracyjnym, które są przekazywane Dafabet przez Afilianta są dokładne i zgodne z prawdą. Afiliant będzie informować niezwłocznie o wszelkich wprowadzonych zmianach.

5. Link nie będzie umieszczony na żadnej stronie Afiliacyjnej, jeśli jest ona skierowana do osób poniżej 18 roku życia lub mieszkańcami wykluczonych terytoriów, jak to określono w Warunkach oraz Zasadach na stronie.

6. Afiliant nie może, bezpośrednio lub pośrednio, oferować żadnej osobie jakiejkolwiek zachęty do korzystania z łączy (np. wypłata pieniędzy, lub jakichkolwiek innych form zachęty);

7. Afiliant uzyskał wszystkie niezbędne autoryzacje, zezwolenia lub licencje, aby umożliwić spełnienie swoich zobowiązań wynikające z niniejszej Umowy oraz, że wynik pracy Afilianta nie jest niezgodny z obowiązującymi przepisami europejskiego prawa;

8. Nie będziesz używał nazwy domeny zbliżonej lub podobnej do Dafabet lub jakiejkolwiek innej nazwy spółki z Grupy. Dotyczy to rejestracji wszelkich nazw domen lub słów kluczowych, wyszukiwanych haseł, które zawierają warunki, które są identyczne lub podobne do Dafa, Dafabet ani żadnych innych znaków należących Dafabet;

9. Strona Afiliacyjna nie może zawierać żadnych treści, które są oszczercze, agresywne, pornograficzne, niezgodne z prawem, zawierają groźby, obsceniczne lub rasistowskie, etnicznie lub w inny sposób dyskryminujące lub naruszające jakiekolwiek prawa osób trzecich i nie odwołują się do tego typu stron.

10. Afiliant zapewnienia, że klient polecony w ramach niniejszej Umowy będzie przestrzegał regulaminu strony i że nie będzie zachęcać lub pomagać jakiemukolwiek innemu klientowi naruszać regulaminu podczas otwierania konta na stronie grupy Dafabet.

B. Zgadzasz się, że:

1. Ani Afiliant ani jego najbliższa rodzina nie zostaną uwzględnieni jako klienci Dafabet, pozyskanych przez Afilianta. Tym samym ewnetulna prowizja z tego tytułu nie bedzie uwzględniona.

2. Dafabet może monitorować Stronę Afiliacyjną, aby zapewnić zgodność z warunkami i postanowieniami niniejszej umowy. Afiliant zgadza się współpracować z Dafabet w celu umożliwienia monitorowania tej aktywności;

3. Ustawodawstwo obowiazujące w e-commerce nie ma zastosowania do niniejszej Umowy;

4. Działając, jako partner w ramach niniejszej umowy Afiliant będzie prezentował treści na stronach afiliacyjnych, tylko takie, które są wstępnie i pisemnie zatwierdzone przez Dafabet. Pojawienie się wszelkich treści, które są uznane za nienadające się według uznania Dafabet, spowoduje natychmiastowe rozwiązanie niniejszej Umowy.

5. Tylko Afiliant jest odpowiedzialny za rozwój, obsługę i konserwację swojej strony afiliacyjnej i na własny koszt umieszcza na niej wszystkie materiały. Ponieważ Dafabet nie ma kontroli nad stroną afiliacyjną, zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w wyżej wymienionych sprawach. Dafabet nie pokrywa wszelkich roszczeń, szkód i kosztów (w tym kosztów obsługi prawnej) w zakresie rozwoju, eksploatacji, konserwacji oraz zawartość strony afiliacyjnej. Ten przepis związany z odszkodowaniem nie narusza prawa Dafabet do oddzielnego działania lub roszczenia przeciwko Użytkownikowi na mocy obowiązujących przepisów prawa.

C. Wytyczne i instrukcje

1. Tylko zatwierdzone i prawidłowo oznaczone materiały twórcze, dostarczone przez Dafabet w celu promowania witryn, mogą być stosowane przez Afilianta. Artykuły sponsorowane i osobiste adnotacje są dozwolone, ale wszystkie materiały niezaprojektowane przez Dafabet będą wymagały uprzedniej zgody na piśmie.

2. Afiliant nie może modyfikować lub wykorzystywać do innych celów, wszelkich praw własności intelektualnej, banerów lub innych materiałów twórczych dostarczonych przez Dafabet bez uprzedniej pisemnej zgody. Wszystkie informacje o prawach autorskich lub prawach własności intelektualnej dotyczące materiałów dostarczonych lub zatwierdzonych przez Dafabet, muszą pozostać i nie mogą być zmienione lub usunięte.

3. Poprzez wyrażenie zgody na udział w programie, Afiliant zgadza się na pobieranie banerów, tekstów lub materiałów promocyjnych i umieszczenie ich na stronie afiliacyjnej, w celu wykorzystania ich w bezpośrednim e-mail marketingu przy użyciu partnerskiego adresu URL lub do druku. Tylko powyższe metody są zatwierdzone w celach reklamy w ramach programu oraz niniejszej Umowy.

4. Banery i linki nie mogą być umieszczane w niechcianych wiadomościach e-mail, w nieuprawnionych grupach dyskusyjnych, na czatach lub poprzez użycie “botów”. Ruch generowany nielegalnie nie będą zliczany i może doprowadzić do rozwiązania niniejszej Umowy i konta partnerskiego z Dafabet.

5. Dafabet natychmiast rozwiąże umowę, jeżeli pojawi się jakakolwiek forma spamu w jego imieniu lub jeśli Dafabet zostanie zdyskredytowany poprzez fałszywe reklamy lub treści w formie ustnej lub pisemnej

6. Afiliant nie będzie wnosił żadnych skarg i roszczeń, a także gwarancji z ramienia Dafabet. Afiliant nie będzie powiązywał żadnych oświadczeń i obligacji dotyczących Dafebt i każdej innej Spółki z Grupy.

7. Bez uprzedniej pisemnej zgody Dafabet, można używać tylko zatwierdzonych banerów i linków. Nie wolno zmieniać ich wyglądu ani też odwoływać się do Dafabet we wszelkich materiałach promocyjnych. Wygląd i składnia hipertekstu w linkach są projektowane i określone przez Dafabet i stanowią jedyną autoryzowaną i dozwoloną formę.

8. Afiliant nie będzie świadomie czerpać korzyści z ruchu, o którym wie lub może podejrzewać, że nie jest wygenerowany w dobrej wierze lub który faktycznie powoduje szkodę na rzecz Dafabet. W przypadku oszukańczego działania powstałego przez osobę skierowaną do witryny za pośrednictwem linku, Dafabet zastrzega sobie prawo wycofać w dowolnym momencie prowizję. Decyzja Dafabet w tym względzie będzie ostateczna bez dalszych dyskusji. Dafabet zastrzega sobie prawo do zatrzymania wszystkich kwot należnych w ramach niniejszej Umowy na rachunek ruchu oszustw, według własnego uznania.

9. Zabrania się grania na którejkolwiek z witryn promowanych przez Dafabet poprzez własny link partnerski lub link partnerski jednostki stowarzyszonej, który dzieli całość lub część prowizji z Afilianem lub osobą trzecią. Dotyczy to także wszystkich osób lub grup grających które pobierały wynagrodzenia lub honorarium w jakiejkolwiek formie. W przypadku naruszenia tego przepisu, Dafabet i / lub operator serwisu, na którym doszło do nadużycia, ma prawo do unieważnienia wszystkich gier i zarobionych prowizji stosowanych od tej gry i odciąć “połączenie” tego konta od konta afilianta.

10. Nie wolno jednocześnie utrzymywać relacji afiliacyjnych oraz polecających (refeferal) innego gracza z Dafabet Sportsbook. Naruszenie tego przepisu przyznaje Dafabet prawo do jednostronnego wypowiedzenia przynajmniej jednej z tych relacji. Relacja refferal odnosi się do relacji z Dafabet Sportsbbok zgodnie z Dafabet’s Refer-A-Friend Programme (która jest dostępna na stronie internetowej).

 

IV.  Udział w przychodach

A. Warunki Płatności w programie partnerskim można znaleźć tutaj:

1. Dafabet Sportsbook (sportsbook.dafabet.com)

 

B. Wszystkie płatności dokonywane przez Dafabet na mocy niniejszej Umowy:

1. Zawierają podatek VAT lub inny podatek należny. Uznaje się, ze Afiliant uiści kwotę podatku, która jest wymagana i płatna na rzecz każdej kwoty otrzymanej w ramach niniejszej Umowy.

 

C. Płatności Afilianckie nie będą wypłacane w przypadku, gdy Afiliant:

1. dopuścił się naruszenia jakiegokolwiek postanowienia niniejszej Umowy;

2. Dokonuje wstępnego depozytu, który od razu zwraca (chargeback) lub cofa z innego powodu.

3. Poda błędne dane do wypłaty w iminiu swoim lub Dafabet-u.

4. znajduje się w obszarze, z którego Dafabet lub spółki Grupy Dafabet nie przyjmują klientów;

5. Jest podejrzany przez Dafabet za naruszenie warunków umowy lub uczestniczy w jakichkolwiek działaniach oszustwa;

6. ma konta zamknięte w ciągu 45 dni od otwarcia rachunku;

7. Nie mieści się w zakresie pojęcia “Klient”, który ma prawo do udziału w przychodach zgodnie z umową.

 

D. Dla uniknięcia wątpliwości, Afiliant nie jest uprawniony do udziału w przychodach w przypadku pozyskania klienta, z tzw. wyłączonego obszaru. Termin “Obszar wyłączony” jest zdefiniowany w warunkach regulaminu.

 

V. WYŁĄCZENIA 

A. Dafabet nie gwarantuje, że żadna z usług Dafabet oferowanych na dedykowanych stronach będzie stabilna i/lub wolna od błędów. Dafabet nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje lub straty wynikające z takich przerw lub błędów.

B. Dafabet nie gwarantuje ani nie deklaruje, że udział Afilianta w tym programie (lub udział klientów na stronach) jest legalny w jurysdykcji zamieszkania lub obywatelstwa Afilianta (lub klienta). Afiliant jest w pełni odpowiedzialny za zapewnienie zgodności z obowiązującym prawem.

 

VI. Poufność i komunikaty

A. W okresie obowiązywania niniejszej Umowy oraz w czasie nieokreślonym, po rozwiązaniu niniejszej Umowy, każda ze stron nie powinna wykorzystywać wszelkich poufnych informacji należących do drugiej strony do celów innych niż zgodnie z niniejszą Umową. Żadna ze stron nie ujawnia poufnych informacji drugiej strony, bez wcześniejszej pisemnej zgody. Obie strony powinny przestrzegać dobrej praktyki biznesowej w celu zapobiegania wykorzystania lub ujawnienia informacji poufnych. Zobowiązania wynikające z niniejszego punktu nie stosuje się jednak do wszelkich informacji poufnych, które:

1. has come into the public domain other than by breach of this Agreement, or any other duty of confidence;

2. is obtained from a third party without breach of this Agreement;

3. is required to be disclosed by law or other regulatory requirement provided notice is given to the other party prior to disclosure where legal to do so; or

4. is in the possession of the Party at the time the Confidential Information was disclosed to it by any other party or which is independently developed without reference to any Confidential Information of the other party.
B. Każda ze stron może ujawnić poufne informacje swoim dyrektorom, pracownikom, doradcom zawodowym, podwykonawcom oraz osobom jakiejkolwiek spółki w Grupie do tego stopnia aby można było skutecznie zrealizować cele wypełnienia swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. Jeśli takie ujawnienie ma być dokonane, strona dokonująca ujawnienia zapewnia, że odbiorcy informacji poufnych podlegają tym samym obowiązkom zachowania poufności zgodnie z niniejszymi wymaganiami.

C. Po rozwiązaniu niniejszej Umowy, każda ze stron albo zwróci lub zniszczy wszystkie kopie informacji poufnych znajdujących się w ich posiadaniu, oraz (jeśli jest to wymagane) musi dołożyć wszelkich starań, aby zniszczyć wszystkie kopie poufnych informacji przechowywanych elektronicznie z wyjątkiem sytuacji kiedy strona jest zobowiązana do zachowania tych informacji zgodnie z przepisami ustawowymi lub licencji właściwej dla tej strony lub jakiejkolwiek spółki w swojej grupie.

VII. OCHRONA DANYCH I BEZPIECZEŃSTWO

A.Afiliant przyjmuje do wiadomości, że bezpieczeństwo danych Dafabet i jego systemów ma ogromne znaczenie. Jeśli Afiliant zda sobie sprawę z naruszenia lub potencjalnego naruszenia bezpieczeństwa w jakikolwiek sposób w odniesieniu do Programu, powinien natychmiast powiadomić Dafabet i dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić, że potencjalne naruszenie nie rozwija się dalej lub zaradzi aktualnemu naruszeniu oraz wszelkim jego skutkom i konsekwencjom.
B. Użytkownik gwarantuje, że Strony Afiliacyjne są zgodne i będą zgodne z zasadami prywatności i prawem ochrony danych.

 

VIII. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

A. wszelkie prawa własności intelektualnej związane z linkami oraz Stronami należą do ich właścicieli. Afiliant zgadza się, że nie będzie kwestionować tych praw własności intelektualnej.

B. Afiliant niniejszym wyraża zgodę na zwolnienie Dafabet z wszelkich roszczeń lub żądań wytoczonych przeciwko Dafabet w przypadku jakiegokolwiek złamania lub domniemanego naruszenia praw własności intelektualnej w działaniu swojej strony afiliacyjnej.

 

IX. ODSZKODOWANIE & OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
A. Afiliant ponosi odpowiedzialność za zabezpieczenie i ochronę Dafebt oraz inne podmioty z Grupy przed nieporządanym i szkodliwym działaniem, które może narazić na straty, roszczenia, szkody i inne koszty (także koszty pośrednie i utratę zysków) oraz inne zobowiązania, które zostałyby poniesione w wyniku naruszenia zobowiązań wynikających z niniejszej umowy

B. W dokładnym rozumieniu ninijszej rejestracji prowizja jest ustalana i zależna od Dafabet (lub od jakiejkolwiek innej spółki z grupy lub jej pracowników):

1. Afiliant przyjmuje do wiadomości, że Program Partnerski oraz Strony są prowadzone “TAK, JAK SĄ”, bez jakichkolwiek gwarancji (wyraźnych lub domiemanych);

2. Wszystkie warunki, gwarancje i zobowiązania (jakkolwiek wyrażone lub domiemane) ustawowo lub w inny sposób odnoszące się do realizacji, wydajności, jakości, dokładności, ciągłości, dopasowania do określonego celu, wiarygodności linków Programu Partnerskiego i Stron zostaja wyłączone.

3. Dafabet (jej filie, spółki grupy lub oficerowie) nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty związane z uczestnictwem w programie, korzystaniem z linków lub naruszeniem niniejszej Umowy w tym utratę zysków (bezpośrednie lub pośrednie) i przychodów, wartości firmy, spodziewanych oszczędności, danych, pośrednich, wtórnych lub gospodarczych strat (w tym strat lub szkód poniesionych przez użytkownika w wyniku skargi wniesionej przez osobę trzecią), nawet jeśli takie straty byłyby możliwe do przewidzenia lub nawet jeśli Dafabet zostałby poinformowany o możliwości poniesienia takiej straty.

C. Nie daje żadnych gwarancji wyraźnych lub domniemanych ani w odniesieniu do programu partnerskiego lub przychodów (w tym, bez ograniczeń, ich funkcjonalność oraz gwarancji przydatności handlowej, legalności, nienaruszalności lub dowolny domniemanych gwarancji wynikających z przebiegu performance, transakcyjnym lub użytku handlowego). ponadto, nie składają żadnych oświadczeń, że działanie z naszych stron będzie nieprzerwane lub bez błędów oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki żadnych przerw lub błędów. Firma zrzeka się wszelkich gwarancji i warunków jakiegokolwiek rodzaju; wyraźnych lub domniemanych, w tym między innymi do domniemanych gwarancji i warunków handlowej, przydatności do określonego celu i nienaruszalności.

D. Afiliant dobrze rozumie i zgadza się, że zarówno Dafabet jak i filie oraz licencjodawcy i usługodawcy nie będą odpowiadać za:

(1) jakiekolwiek bezpośrednie i pośrednie konsekwencje, które mogą zostać poniesione przez afilianta. obejmuje to (ale nie wyłącznie) utratę zysków (bezpośrednio lub pośrednio), utratę renomy lub reputacji działalności, utratę danych, koszt nabycia zastępczych towarów lub usług, lub innych straty niematerialnych;

(2) jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą być ponoszone przez Ciebie, w tym (ale nie tylko ) utratę lub szkodę w wyniku: (a) wszelkich zmian, jakie spółka może wprowadzić do programu partnerskiego, ani trwałe lub tymczasowe zaprzestanie prowizji z programu partnerskiego; (b) usunięcie, uszkodzenia lub awarii dowolnej treści i rodzaju danych przechowywanych lub przekazanych przez lub za pośrednictwem programu partnerskiego; (c) podanie fałszywych danych do płatności;  (d) nieprzestrzegania bezpiecznego przechowywania i zabezpieczenia hasła.

Powyższe punkt mają zastosowanie niezależnie czy firma została powiadomiona czy nie o możliwości wystąpienia szkód.

E. Przewidziany termin rozpatrzenia jakichkolwiek roszczeń dotyczących Programu Partnerskiego wynosi 6 miesięcy od daty odebrania takiej informacji dotyczącej przedmiotu roszczenia.
X. CZAS TRWANIA I ZAKOŃCZENIE

A. Niniejsza umowa obowiązuje od Daty Rozpoczęcia i trwa, dopóki jedna ze stron nie prześle pisemnego zawiadomienia drugiej stronie o zamiarze wypowiedzenia niniejszej Umowy nie mniej niż trzydzieści (30) dni przed planowanym zakończeniem.

B. Dafabet może natychmiast wypowiedzieć niniejszą umowę w przypadku, gdy:

1. Naruszenie któregokolwiek z warunków niniejszej Umowy;
2. Afiliant zaprzestanie lub grozi zaprzestaniem prowadzenia  działalności, w tym będącej przedmiotem postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego

3. Dafabet nie akceptuje klientów z terytorium lub jurysdykcji, na których działają Twoje strony Afiliacyjne.

4. Dafabet stwierdzi, że Twóje strony afiliacyjne generują oszukańczy ruch lub jakichkolwiek inne podobne metody, mające na celu stworzenie możliwości bezpodstawnej wypłaty udziału dochodów w ramach niniejszej Umowy.

C. Rozwiązanie niniejszej Umowy pozostają bez uszczerbku dla praw i obowiązków, które mogą powstać przed rozwiązaniem.

D. Po rozwiązaniu niniejszej Umowy, wszelkie przyznane Wam licencje zostaną natychmiast zakończone.

E. Jeżeli niniejsza Umowa zostanie rozwiązana zgodnie z pkt X (B), Afiliant nie będzie miał prawa do otrzymywania jakichkolwiek dalszych płatności lub udziału w przychodach wynikających z niniejszej Umowy

F. Klauzule VI, IX i wszystkie inne klauzule, które domniemanie mogą mieć zastosowanie, będą musiały obowiązywać i pozostać w mocy na czas nieokreślony, po rozwiązaniu niniejszej Umowy z jakiegokolwiek powodu.

 

XI. SIŁA WYŻSZA

A. Żadna ze stron nie narusza niniejszej Umowy i nie jest odpowiedzialna za opóźnienia w wykonaniu lub niewykonaniu któregokolwiek ze swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, jeżeli takie opóźnienie lub brak wyników, są skutkiem okoliczności lub przyczyn pozostających poza kontrolą. W takim przypadku, strona poszkodowana ma prawo do rozsądnego przedłużenia czasu na wykonywanie zaległych obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, pod warunkiem, że jeżeli okres opóźnienia lub niewykonania trwa dłużej niż dziesięć (10) dni.  Nieposzkodowana strona może zdecydować się wypowiedzieć niniejszą Umowę za pisemnym powiadomieniem drugiej strony.

 

XII. WSPÓŁPRACA

Żadne z postanowień niniejszej Umowy lub jej wykonania nie stanowią lub nie mogą być uznane za spółkę, stowarzyszenie, spółkę joint venture lub inny podmiot spółdzielczy pomiędzy stronami. Nie jesteś naszym agentem i nie masz upoważnienia do podejmowania lub zaciągania żadnych zobowiązań na rzecz lub w naszym imieniu.

XIII. ZADANIE I PODWYKONAWCY

A. Nie jesteś uprawniony do decydowania lub w jakikolwiek sposób zarządzania niniejszą umowa lub jej częścią.

B. Dafabet może przekazać podwykonawcom realizację swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na rzecz spółki Grupy w każdej chwili bez konieczności poinformowania Afilianta.

XIV. RÓŻNE

A. Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy stronami w odniesieniu do jej przedmiotu, zastępuje wszystkie wcześniejsze umowy i porozumienia między stronami w odniesieniu do niej, i nie może być modyfikowana inaczej niż w formie pisemnej, podpisanej przez odpowiednio uprawnionych przedstawicieli stron

B.  Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane przez sąd lub inny właściwy organ za nieważne lub niewykonalne, w całości lub w części, niniejsza Umowa nadal obowiązuje co do jego innych przepisów i pozostałej części wskazanego przepisu.

C. Nasz niewykonanie lub opóźnienie wykonania w dowolnym czasie jednego lub więcej z warunków lub postanowień niniejszej Umowy nie będzie oznaczało rezygnacji z takich lub jakichkolwiek innych praw.

D. Każda ze Stron uznaje, że zawarcie tej umowy, to nie robi na podstawie żadnego oświadczenia lub innej gwarancji prowizji z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszej umowie.

E. Niniejsza Umowa (oraz wszelkie spory, kontrowersje lub postępowanie) obowiązuje i jest interpretowana zgodnie z prawem angielskim i tym samym strony nieodwołalnie poddają się jurysdykcji sądów angielskich.

F. Użytkownik niniejszym zgadza się i potwierdza, że miał okazję do rozważenia każdego z przepisów zawartych w niniejszej Umowie i miał okazję zasięgnąć niezależnej porady prawnej w odniesieniu do każdego przepisu i niniejszym zgadza się, że wszystkie postanowienia niniejszej Umowy są uzasadnione i ważne.