Điều Khoản và Điều Kiện


CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LÝ NEXTBET
1. Tỷ lệ hoa hồng Nextbet dựa trên người chơi mới của bạn mỗi tháng. Số lượng người chơi mới của bạn càng cao, doanh thu của bạn càng lớn.
2. Số lượng thanh toán hoa hồng tối thiểu phải ở mức 50 USD. Việc xác nhận tiền hoa hồng sẽ mất trong khoảng 10 ngày (sau ngày cuối tháng). Sau khi xác minh, tiền hoa hồng sẽ được gửi vào tài khoản đã lựa chọn của đại lý trong vòng 5 ngày.
3. Nếu Đại lý tạọ ra lợi nhuận âm (tức khách từ Đại lý mang về thắng) hoặc không đáp ứng yêu cầu có 5 người chơi hoạt động tích cực trong tháng, Đại lý sẽ không nhận được hoa hồng tháng đó và sẽ được chuyển qua tháng tiếp theo.
4. Tiền thưởng khuyến mãi và chi phí hoàn trả của người chơi được giới thiệu sẽ được trừ từ tiền hoa hồng của Đại lý.
5. Đại lý không thể có tài khoản chơi game của riêng mình theo tài khoản liên kết của họ. Nếu một Đại lý bị phát hiện thu lợi nhuận từ tài khoản được tạo ra bởi chính họ, chúng tôi sẽ thu hồi bất kỳ khoản tiền nào kiếm được và tài khoản sẽ không được liên kết đến tài khoản đại lý của chính họ.
6. Lợi nhuận được tạo ra từ một đại lý bị phát hiện có các hành vi gian lận sẽ được khấu trừ từ thu nhập Đại lý. Bất kỳ hành động mà Công ty cho rằng không trung thực sẽ dẫn đến việc đóng băng vĩnh viễn một tài khoản, và sẽ mất tất cả tiền hoa hồng.
7. Nếu một đại lý đang bị điều tra về các hoạt động gian lận, Nextbet sẽ giữ lại thanh toán của lợi nhuận phát sinh từ liên kết đó cho đến khi cuộc điều tra được hoàn tất.
8. Đại lý được hạn chế để cung cấp tiền thưởng hoặc bất kỳ chương trình khuyến mãi nào mà không được xem xét và phê duyệt bởi Nextbet nếu không tài khoản của Đại lý sẽ bị chấm dứt.
9. Hiệu suất của Đại lý luôn luôn được theo dõi, nếu các tài khoản đại lý không hoạt động trong vòng 6 tháng, Nextbet bảo lưu quyền chấm dứt, hủy bỏ và / hoặc làm mất hiệu lực tài khoản đại lý bất cứ lúc nào mà không cần thông báo.
10. Nếu các tài khoản đại lý không thể được thực hiện như kế hoạch do bất kỳ trường hợp bất khả kháng hay ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, Nextbet sẽ đóng băng các tài khoản đại lý và không chịu trách nhiệm pháp lý hoặc sẽ không cung cấp tiền hoa hồng.
11. Nextbet bảo lưu quyền sửa đổi hoặc bổ sung các Điều khoản và Điều kiện bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

Muốn liên hệ với chuyên viên đại lý? Liên Hệ Chúng Tôi