Điều Khoản và Điều Kiện


CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LÝ DAFABET

(Các Điều khoản và Điều kiện được tạo ra để hình thành một Hợp đồng ràng buộc pháp lý và có hiệu lực giữa bạn là một ứng viên với Chương Trình Đại Lý Dafabet. Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản và Điều kiện dưới đây)

Hợp Đồng Đại Lý này (sau đây gọi tắt là “Hợp đồng”) có chứa toàn bộ các điều khoản và điều kiện của Chương Trình Đại Lý Dafabet. “Bạn” hoặc “đại lý” là bạn, cá nhân, nhóm hoặc tổ chức doanh nghiệp đăng ký với chúng tôi như là một đại lý theo Hợp đồng này, và sẽ được coi là bao gồm bất kỳ nhân viên, cán bộ, giám đốc, cổ đông, chủ sở hữu, các bên kiểm soát, các cá nhân đại lý và các tổ chức (và ” của bạn” cũng có một ý nghĩa tương ứng).

Điều quan trọng là bạn đọc và hiểu được Hợp đồng này. Bằng cách hoàn thành đơn tham gia các Chương Trình Đại Lý Dafabet và sau đó tham gia các hoạt động, bạn đã đồng ý với các điều khoản và điều kiện của Hợp đồng này. Nếu bạn không tuân theo các điều khoản và điều kiện như đã nêu trong Hợp đồng, bạn nên hủy đơn hoặc ngừng tham gia vào các Chương Trình Đại Lý Dafabet.

Hợp đồng này thay thế tất cả các điều khoản và điều kiện liên quan trước đó đến các Chương Trình Đại Lý hoặc bất kỳ chương trình đại lý trước đó được cung cấp bởi Dafabet. Bạn đồng ý rằng Hợp đồng này thay thế tất cả các thỏa thuận trước đó hoặc các điều khoản và điều kiện bạn đã có với Dafabet hoặc bất kỳ Nhóm công Ty nào.

I. ĐỊNH NGHĨA VÀ GIẢI THÍCH

A.

“Thu nhập của đại lý“ có nghĩa là phần thu nhập của bạn theo Hợp đồng này khi giới thiệu khách hàng đến trang web;

“Trang web Đại Lý“ có nghĩa là trang web hoặc các trang web đặt tại các URL được cung cấp cho Dafabet trong Đơn của bạn hoặc sau đó thay đổi theo thời gian như đã thông báo cho Dafabet;

“Đơn“ có nghĩa là yêu cầu tham gia các Chương Trình Đại Lý của bạn;

“Ngày khởi đầu” là ngày mà Dafabet xác nhận rằng đơn tham gia các chương trình đại lý của bạn đã được chấp nhận;

“Công ty” có nghĩa là Dafabet và / hoặc chủ sở hữu và điều hành của trang web / s, tùy từng trường hợp cụ thể;

“Thông tin mật” có nghĩa là tất cả các thông tin dưới mọi hình thức liên quan đến một bên (và bất kỳ Nhóm Công Ty nào trong trường hợp là Dafabet) (các “Bên Tiết Lộ”) được trực tiếp hoặc gián tiếp tiết lộ cho bên kia (“Bên nhận”), bao gồm cả các dữ liệu cá nhân và / hoặc dữ liệu khách hàng, bởi bất kỳ nhân viên của Bên Tiết lộ, các cố vấn chuyên nghiệp hoặc các nhà thầu trước hoặc sau Ngày Khởi Đầu;

“Khách hàng” có nghĩa là tất cả những người mở tài khoản với Dafabet, Công ty hoặc Nhóm Công Ty lần đầu tiên đến trang web / s bằng cách nhấp vào liên kết trên trang web đại lý của bạn;

“Tuân thủ quy định” có nghĩa là việc thực hiện các kỹ năng, sự cần cù, sự cẩn trọng và tầm nhìn xa sẽ được mong đợi từ người ký kết hợp đồng một cách hợp lý và bình thường và đáng tin cậy;

“Nhóm Công ty” có nghĩa là Công Ty và bất kỳ doanh nghiệp nào mà là theo thời gian là một công ty cổ phần của công ty đó, một công ty con của công ty đó hoặc một chi nhánh của một công ty cổ phần của công ty đó (“công ty mẹ” và “con” được đề cập đến bởi s.1159 của Luật Doanh Nghiệp 2006) và bao gồm bất kỳ công ty, trong đó một Nhóm Công Ty đã có 50% cổ phần trở lên;

“Gia đình trực hệ” có nghĩa là vợ chồng, cha mẹ, con hoặc anh chị em của bạn;

“Sở hữu trí tuệ” có nghĩa là bất kỳ và tất cả các bằng sáng chế, thương hiệu, thương hiệu dịch vụ, quyền lợi trong các thiết kế, có lên, thương mại, tên doanh nghiệp, lĩnh vực, lợi thế thương mại liên quan được nêu ở trên, tên địa chỉ e-mail, bao gồm cả quyền bản quyền phần mềm máy tính (trong cả nguồn và đối tượng code) và quyền đối với cơ sở dữ liệu (trong mỗi trường hợp đã đăng ký hay không và bất kỳ ứng dụng để đăng ký và quyền nộp đơn xin đăng ký của bất kỳ đã nói ở trên), quyền sáng chế và các kịch bản web định dạng (bao gồm cả HTML và XML kịch bản ), bí quyết, bí mật thương mại và các quyền sở hữu trí tuệ khác mà có thể ngay bây giờ hoặc trong tương lai tồn tại trong bất kỳ một phần của thế giới bao gồm tất cả các quyền của trao trả và quyền khởi kiện để phục hồi và bồi thường thiệt hại cho hành vi vi phạm trong quá khứ;

“Liên kết” có nghĩa là liên kết văn bản sử dụng phần mềm hypertext (có thể là một biểu ngữ hoặc liên kết văn bản) để liên kết đến các trang web theo Hợp đồng này;

“Bên” có nghĩa là các bên tham gia Hợp đồng này;

“Chương trình” là chương trình đại lý Dafabet;

“Trang web” có nghĩa là các sản phẩm Thể Thao, Casino, Casino Trực Tuyến, Trò Chơi, Arcade, Xổ Số… cũng như các tên miền và đường dẫn khác của nó.

B. Trong Hợp đồng này, trừ khi văn bản chỉ rõ, còn nếu không thì:

1. Các đề khoản được bao gồm chỉ có ý nghĩa thuận tiện và không ảnh hưởng đến việc giải thích của Hợp đồng này;

2. bất kỳ cụm từ được giới thiệu bởi các điều khoản trong đó, bao gồm, biểu hiện cụ thể hoặc tương tự được hiểu như minh họa và sẽ không giới hạn ý nghĩa của các từ trước những điều kiện;

3. số ít bao gồm cả số nhiều và ngược lại; và

4. sự đề cập đến một quy chế hoặc quy định theo luật định là một sự đề cập đến quy chế hoặc quy định pháp lý đó và cho tất cả các yêu cầu, quy định, văn kiện hoặc điều luật trực thuộc khác được thực hiện theo quy chế có liên quan.

II. CHỨNG NHẬN GIỚI HẠN

A. Chúng tôi xin cấp cho bạn một giấy phép giới hạn cá nhân, không độc quyền, không được chuyển nhượng, trong thời hạn của Hợp đồng này, sử dụng thương hiệu của chúng tôi (được cấp phép, lần lượt của chúng tôi, từ chủ sở hữu của họ) chỉ kết nối với sự hiển thị của Liên kết trên trang web Đại lý của bạn.

B. Bằng Hợp đồng này, chúng tôi cấp cho bạn quyền không độc quyền để hướng dẫn các khách hàng đến với trang web của chúng tôi, theo các điều khoản và điều kiện của Hợp đồng này. Hợp đồng này không cấp cho bạn một quyền hay đặc quyền hoặc giới thiệu độc quyền, và chúng tôi có quyền ký hợp đồng và có được sự hỗ trợ từ các bên khác tại bất kỳ thời gian để thực hiện các dịch vụ có cùng tính chất hoặc tương tự như của bạn. Bạn sẽ không thể yêu cầu lệ phí giới thiệu hoặc bồi thường khác về việc bảo đảm kinh doanh bằng hoặc thông qua các cá nhân hoặc chủ thể khác ngoài bạn.

C. Giấy phép này không thể chuyển giao quyền, giao hoặc chuyển nhượng bởi bạn. Quyền sử dụng thương hiệu của bạn là giới hạn và chỉ phát sinh việc sử dụng các biểu ngữ ngoài giấy phép này. Bạn không được khẳng định là không hợp lệ, không thực thi, hoặc tranh giành quyền sở hữu của các thương hiệu trong bất kỳ hành động hoặc thủ tục của bất cứ loại nào, và sẽ không có bất kỳ hành động nào có thể làm phương hại đến quyền của chúng tôi hoặc người cấp phép của chúng tôi đối với thương hiệu, làm cho dùng chung, hoặc làm suy yếu tính hợp lệ của họ hoặc làm giảm lợi thế thương mại liên quan của họ.

D. Bạn sẽ bị hạn chế mua một tên miền trong đó sử dụng toàn bộ hoặc một phần của bất kỳ thương hiệu hoặc sở hữu trí tuệ của chúng tôi. Bạn cũng bị hạn chế sử dụng tất cả hoặc một phần của bất kỳ thương hiệu hoặc sở hữu trí tuệ của chúng tôi cho các mục đích tối ưu hóa công cụ tìm kiếm bao gồm cả hình thức và cảm nhận của trang web.

E. Chúng tôi có quyền thu hồi giấy phép này bất cứ lúc nào và nó sẽ được coi là bị thu hồi khi chấm dứt Hợp đồng này, với bất kỳ lý do nào.

F. Hơn nữa, để tránh nghi ngờ, bạn không được phép làm bất kỳ những điều sau đây:

1 Hiển thị những Liên kết khác so với trên các trang web Đại lý;

2. hiển thị dữ liệu từ Liên kết thông qua bất kỳ phương tiện điện tử có thể truy cập khác với trang web Đại lý mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Dafabet;

3. làm bất cứ điều gì khiến Dafabet tin rằng một khách hàng đã bấm vào Liên kết để đăng ký một tài khoản, trong khi thực tế không phải như vậy, đôi khi được gọi là “cookie stuffing ‘hoặc bất kỳ hoạt động gian lận khác;

4 Sử dụng các liên kết trong một cách mà chứng minh hoặc có thể gây bất lợi cho Dafabet; và / hoặc

5. Sử dụng Liên kết hoặc Mã trong bất kỳ “pop-up” hay “pop-under” quảng cáo mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Dafabet.

III. NGHĨA VỤ CỦA BẠN

A. Bạn đảm bảo và cam kết rằng:

1. Bạn có đủ năng lực và thẩm quyền để tham gia vào Hợp đồng này và các tài liệu khác được thực hiện bởi bạn có thể được liên kết với Hợp đồng này;

2. Bạn sẽ phải tự mình thực hiện ở mọi thời điểm với kỹ năng, sự quan tâm và sự siêng năng, bao gồm cả việc tuân thủ tốt các quy định;

3. Bạn sẽ tuân thủ chính sách và hướng dẫn của Dafabet có thể được thông báo hay hướng dẫn theo thời gian;

4. Tất cả các thông tin mà bạn cung cấp cho Dafabet trong ứng dụng của bạn là đúng và chính xác và bạn sẽ thông báo ngay lập tức bất kỳ thay đổi thông tin nào của bạn;

5. Liên kết sẽ không được đặt trên bất kỳ phần nào của trang web Đại Lý của bạn nếu nó là nhằm vào bất kỳ cá nhân dưới 18 tuổi hoặc cho cư dân của vùng lãnh thổ không có trong các điều khoản và điều kiện của các trang web;

6. Bạn không thể, trực tiếp hoặc gián tiếp, cung cấp bất kỳ phần thưởng khuyến khích cho cá nhân nào (giống như nhưng không giới hạn thanh toán tiền) để sử dụng Liên kết;

7. Bạn phải có tất cả những thẩm quyền, giấy phép hoặc chứng nhận cần thiết để được phép thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này và biểu hiện của bạn dưới đây không vi phạm luật áp dụng;

8. Bạn sẽ không yêu cầu bất kỳ IPR (sở hữu trí tuệ) của Dafabet hoặc bất kỳ Nhóm Công ty hoặc đưa ra bất kỳ đơn xin nào liên quan đến thương hiệu hoặc tên miền tương tự như của Dafabet hoặc bất kỳ Nhóm công Ty nào. Điều này bao gồm đăng ký các tên miền hoặc các từ khóa, các từ tìm kiếm kết hợp các điều khoản nào trùng hoặc tương tự với Dafa, Dafabet hoặc bất kỳ thương hiệu thuộc sở hữu của Dafabet;

9. Các trang web Đại Lý sẽ không chứa bất kỳ nội dung là nói xấu, bạo lực, khiêu dâm, bất hợp pháp, đe dọa, tục tĩu, phân biệt chủng tộc, dân tộc, hoặc phân biệt đối xử hoặc vi phạm bất kỳ quyền của bên thứ ba nào và không liên kết với bất kỳ tài liệu nào như vậy;

10. Bạn sẽ đảm bảo rằng các khách hàng bạn giới thiệu theo Hợp đồng này sẽ tuân theo các điều khoản và điều kiện trang web và bạn sẽ không khuyến khích hoặc hỗ trợ bất kỳ khách hàng vi phạm các điều khoản và điều kiện đồng ý khi mở một tài khoản với Dafabet hoặc một nhóm Công ty;

B. Bạn đồng ý rằng:

1. Nếu hợp tác trở thành Đại Lý, hạn chế về việc không thanh toán cho khách hàng này sẽ áp dụng cho các thành viên trong gia đình là cổ đông, giám đốc và nhân viên của bạn;

2. Chúng tôi có thể theo dõi trang web liên kết của bạn để đảm bảo tuân thủ với các điều khoản và điều kiện của Hợp đồng này và bạn sẽ đồng ý hợp tác để cho phép Dafabet theo dõi hoạt động của bạn;

3. Các quy định và luật thương mại điện tử sẽ không được áp dụng đối với Hợp đồng này;

4. Bạn sẽ trình bày nội dung chỉ trên liên kết trang web của bạn (liên quan đến biểu hiện của bạn như là một đại lý theo Hợp đồng này) được chấp thuận trước bằng văn bản của Dafabet. Bất kỳ nội dung được coi là không phù hợp theo đánh giá của Dafabet, sẽ dẫn đến việc chấm dứt ngay lập tức Hợp đồng này.

5. Bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự phát triển, vận hành và bảo dưỡng các liên kết trang web của bạn và cho tất cả các tài liệu có xuất hiện trong đó và với chi phí của riêng bạn. Vì chúng tôi không có quyền kiểm soát liên kết trang web của bạn, chúng tôi từ chối mọi trách nhiệm đối với những vấn đề này. Hơn nữa, bạn sẽ bồi thường và giữ cho chúng tôi không liên quan và vô hại từ bất kỳ khiếu nại, bồi thường thiệt hại và các chi phí nào(bao gồm, nhưng không giới hạn, chi phí luật sư) liên quan đến sự phát triển, vận hành, bảo trì, và nội dung của liên kết trang web của bạn. Quy định về bồi thường này là không ảnh hưởng đến quyền của chúng tôi tới một hành động riêng biệt hoặc yêu cầu bồi thường đối với bạn theo luật áp dụng.

C. HƯỚNG DẪN ĐẠI LÝ

1. Chỉ những tài liệu sáng tạo được xác nhận và đánh dấu là hợp lý, được chúng tôi cung cấp theo thời gian, mới có thể được sử dụng để phát triển các trang web. Các quảng cáo thương mại và xác nhận cá nhân được phép nhưng tất cả các tài liệu không được thiết kế bởi Dafabet sẽ cần sự chấp thuận trước khi đăng bằng văn bản.

2. Bạn không thể chỉnh sửa hoặc sử dụng cho mục đích nào khác, bất kỳ quyền SHTT, biểu ngữ hoặc các tài liệu sáng tạo khác được cung cấp bởi chúng tôi mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi. Tất cả thông báo bản quyền hoặc quyền SHTT trên mọi tài liệu được cung cấp hoặc phê chuẩn bởi Dafabet, phải giữ nguyên và không được chỉnh sửa hay lược bỏ.

3. Bằng việc đồng ý tham gia vào chương trình, bạn đồng ý tải biểu ngữ, văn bản hay tài liệu quảng cáo và đặt nó trên các trang web liên kết, sử dụng nó trong e-mail, tiếp thị trực tiếp sử dụng URL liên kết của bạn hoặc in. Những phương pháp này là phương pháp duy nhất mà bạn có thể quảng cáo theo Chương trình và Hợp đồng này.

4. Biểu ngữ và các liên kết có thể không được đặt trong e-mail không được yêu cầu, nhóm tin trái phép, hoặc các phòng chat hoặc thông qua việc sử dụng các “chương trình” (bots). Tạo ra lưu lượng truy cập bất hợp pháp sẽ không được tính và có thể dẫn đến việc chấm dứt Hợp đồng này và tài khoản đại lý của bạn với chúng tôi.

5. Chúng tôi sẽ chấm dứt Hợp đồng này ngay lập tức nếu có bất kỳ hình thức gửi thư rác thay mặt bạn, hoặc nếu bạn làm mất uy tín Dafabet hoặc Công ty thông qua quảng cáo sai sự thật, bằng văn bản hoặc lời nói.

6. Bạn sẽ không thực hiện bất kỳ khiếu nại, cơ quan đại diện, hoặc bảo đảm liên quan đến Dafabet và bạn sẽ không có thẩm quyền và sẽ không ràng buộc Dafabet, Công ty hoặc bất kỳ đoàn Công ty cho bất kỳ nghĩa vụ.

7. Nếu không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của chúng tôi, bạn sẽ chỉ sử dụng các biểu ngữ và các liên kết đã được phê duyệt của chúng tôi và sẽ không làm thay đổi sự xuất hiện của họ cũng không đề cập đến chúng trong bất kỳ tài liệu quảng cáo. Sự xuất hiện và cú pháp của các liên kết truyền siêu văn bản được thiết kế theo chỉ định của chúng tôi và là đại diện có thẩm quyền và chỉ được phép của Dafabet.

8. Bạn sẽ không được hưởng lợi từ lưu lượng truy cập đã biết hoặc nghi ngờ, vì có hay không thì nó thực sự gây thiệt hại cho Dafabet. Nếu hoạt động gian lận phát sinh thông qua một người hướng đến một trang web thông qua các liên kết, chúng tôi sẽ có quyền rút lại tiền hoa hồng cho bạn bất cứ lúc nào. Quyết định của chúng tôi trong vấn đề này sẽ là cuối cùng và không thể can thiệp. Chúng tôi có quyền giữ lại toàn bộ số tiền cho bạn theo Hợp đồng này vào tài khoản của gian lận lưu lượng truy cập, theo quyết định của chúng tôi.

9. Bạn không được phép chơi tại bất kỳ của các trang web được thúc đẩy bởi Dafabet thông qua liên kết đại lý của bạn hoặc từ các liên kết đại lý phụ, người chia sẻ tất cả hoặc một phần hoa hồng hoặc với một bên thứ ba. Điều này bao gồm bất kỳ cá nhân hoặc nhóm cá nhân nào mà từ đó bạn nhận được bồi thường hoặc bất cứ loại tiền công nào. Trong trường hợp vi phạm quy định này, Dafabet và / hoặc các nhà điều hành của trang web đó, có quyền huỷ tất cả lượt chơi và loại bỏ bất kỳ hoa hồng thu được áp dụng từ lượt chơi như vậy và chấm dứt đăng ký của bạn như là một đại lý và Hợp đồng này , cũng như bất kỳ lượt chơi trong tương lai tại các trang web.

10. Bạn không được phép đồng thời duy trì cả đại lý và giới thiệu mối quan hệ với Dafabet Thể Thao. Vi phạm các quy định này cấp Dafabet có quyền đơn phương chấm dứt một hoặc cả đại lý và / hoặc các mối quan hệ giới thiệu. Một mối quan hệ giới thiệu đề cập đến mối quan hệ với Dafabet Thể Thao căn cứ vào Chương trình Giới Thiệu Bạn bè(như đã nói và có sẵn trong trang web).

IV. LỢI TỨC

A. Các điều khoản về Thu Nhập của Đại Lý có thể được tìm thấy ở đây:

1. hồng Đại lý Dafabet

B. Tất cả các khoản thanh toán cho bạn bởi Dafabet theo Hợp đồng này là:

1. Bạn sẽ phải trả số tiền thuế đó khi đến hạn và phải trả cho số tiền bạn nhận được theo Hợp đồng này;

2. sẽ không được trả cho bất kỳ tài khoản Dafabet nào;

C. Bạn sẽ không được nhận bất kỳ khoản thanh toán đại lý nào khi vẫn là một khách hàng:

1. vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Hợp đồng này;

2. làm cho một khoản tiền gửi ban đầu là đối tượng của một khoản chiết khấu hoặc được đảo ngược đối với bất kỳ lý do nào khác;

3. không thể chứng minh hoặc nhận séc từ Dafabet hoặc đại diện của Dafabet;

4. nằm ở một vùng lãnh thổ mà Dafabet và các công ty thành viên của nó không chấp nhận;

5. bị nghi ngờ bởi Dafabet là vi phạm các điều khoản và điều kiện của mình hoặc đang tham gia vào bất kỳ hoạt động gian lận nào;

6. có tài khoản bị đóng trong vòng 45 ngày kể từ ngày mở tài khoản; hoặc

7. được biết đến với Dafabet là một người không thích hợp với thuật ngữ “khách hàng” mà bạn có quyền chia sẻ doanh thu theo quy định ở đây.

D. Để tránh nghi ngờ, bạn sẽ không giới thiệu cũng không được hưởng lợi tức cho bất kỳ khách hang nào mà bạn giới thiệu từ bất kỳ vùng lãnh thổ chưa bao gồm trong quy định tại các điều khoản và điều kiện các trang web có liên quan.

V. TỪ BỎ QUYỀN LỢI

A. Dafabet không đại diện cho bất kỳ dịch vụ nào của mình, hoặc những người được cung cấp bởi các trang web sẽ không bị gián đoạn hoặc bị lỗi. Dafabet, đến mức tối đa cho phép của luật pháp, không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hậu quả hoặc thiệt hại phát sinh từ việc bị gián đoạn hoặc sai sót.

B. Dafabet không bảo đảm hay đại diện cho rằng sự tham gia của bạn trong chương trình này (hoặc khách hàng của bạn trong trang web) là hợp pháp trong thẩm quyền (hoặc của khách hàng) nơi cư trú hoặc công dân của bạn. Trách nhiệm của bạn là đảm bảo tuân thủ pháp luật hiện hành.

VI. BẢO MẬT VÀ THÔNG BÁO

A. Trong thời hạn của Hợp đồng này và vô thời hạn sau khi chấm dứt hợp đồng này, mỗi bên không được sử dụng bất kỳ thông tin bí mật thuộc về bên kia cho bất kỳ mục đích nào ngoại trừ trường hợp phù hợp với Hợp đồng này. Không bên nào phải công khai những thông tin mật của bên kia cho bất kỳ người nào, ngoại trừ có sự đồng ý bằng văn bản của bên kia. Cả hai bên phải tuân thủ tốt các quy định để ngăn chặn việc sử dụng hoặc tiết lộ các thông tin mật. Các nghĩa vụ theo quy định tại khoản này sẽ không được áp dụng, tuy nhiên với bất kỳ thông tin mật mà:

1 đã đi vào phạm vi công cộng ngoại trừ việc vi phạm Hợp đồng này, hoặc bất kỳ nhiệm vụ khác của sự bảo mật;

2. thu được từ một bên thứ ba mà không vi phạm Hợp đồng này;

3. được yêu cầu công bố theo luật pháp hoặc quy định yêu cầu cung cấp thông báo khác được đưa ra cho bên kia trước khi tiết lộ nơi quy phạm pháp luật để làm như vậy; hoặc

4. là thuộc sở hữu của Đảng đồng thời các thông tin mật được tiết lộ bởi bất kỳ bên nào khác hay được phát triển một cách độc lập mà không cần tham chiếu đến bất kỳ thông tin bí mật của bên kia.

B. Mỗi bên có thể tiết lộ bất cứ thông tin mật cho các giám đốc, nhân viên, chuyên gia tư vấn chuyên nghiệp và các nhà thầu phụ và những người của bất kỳ công ty trong Tập đoàn của mình đến mức mà việc tiết lộ đó là cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này. Nếu tiết lộ đó được thực hiện, các bên thực hiện việc công bố phải đảm bảo rằng những người nhận thông tin bí mật đang thực hiện nghĩa vụ cùng một bí mật như dưới đây yêu cầu.

C. Khi chấm dứt Hợp đồng này, mỗi bên có thể trả lại hoặc hủy tất cả các bản sao của thông tin bí mật sở hữu, và (nếu có yêu cầu) sẽ sử dụng tất cả những nỗ lực hợp lý để hủy tất cả các bản sao của thông tin bí mật được lưu trữ điện tử, ngoại trừ trong phạm vi mà nó có trách nhiệm lưu giữ thông tin như vậy theo luật pháp, quy định hoặc giấy phép điều kiện áp dụng đối với bên đó hay bất kỳ công ty trong nhóm của mình.

VII. BẢO VỆ DỮ LIỆU VÀ AN NINH

A. Bạn thừa nhận rằng sự an toàn của dữ liệu Dafabet và hệ thống của nó là hết sức quan trọng. Nếu bạn nhận thấy có sự vi phạm hoặc vi phạm tiềm năng của bảo mật trong bất kỳ cách nào liên quan đến chương trình, bạn phải thông báo ngay cho chúng tôi và sử dụng những nỗ lực tốt nhất của bạn để đảm bảo rằng một hành vi vi phạm tiềm năng không phát triển thêm nữa hoặc để khắc phục một hành vi vi phạm thực tế và bất kỳ các hiệu ứng hoặc hậu quả của nó.

B. Bạn đảm bảo rằng trang web đại lý của bạn là phù hợp và sẽ tuân thủ luật riêng tư và bảo vệ dữ liệu áp dụng.

VIII. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

A. Bất kỳ và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến các liên kết và các trang web thuộc về chủ sở hữu tương ứng. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không yêu cầu quyền sở hữu các quyền sở hữu trí tuệ cũng không đăng ký bất cứ điều gì tương tự hoặc giống như họ.

B. Bạn đồng ý đảm bảo cho Dafabet chống lại bất kỳ yêu cầu đòi bồi thường cho bất kỳ vi phạm hoặc vi phạm bị cáo buộc sở hữu trí tuệ trong hoạt động của trang web đại lý của bạn.

IX. BỒI THƯỜNG & GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

A. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ bồi thường và giữ miễn phí và vô hại Dafabet, các chi nhánh, công ty thành viên và các cá nhân từ và chống lại bất kỳ và tất cả các thiệt hại, yêu cầu, khiếu nại, tiền bồi thường, chi phí, phụ phí (bao gồm cả thiệt hại do hậu quả và mất lợi nhuận, chi phí và phụ phí hợp lý) và các khoản nợ phải chịu hoặc phát sinh, trực tiếp hoặc gián tiếp vào kết quả của bất kỳ vi phạm do bạn theo nghĩa vụ của mình với Hợp đồng này.

B. Trong phạm vi đầy đủ nhất được cho phép bởi luật áp dụng, các quy định sau đây đặt ra toàn bộ trách nhiệm của Dafabet (hoặc bất kỳ bên liên quan hoặc cán bộ) cho bạn cho dù trong hợp đồng có sai trái, quy chế, công bằng hay không:

1. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng các chương trình và các trang web được cung cấp “NHƯ VẬY” mà không có sự bảo đảm nào (dù rõ ràng hay ngụ ý);

2. Tất cả các điều kiện, bảo hành, điều khoản và cam kết (dù rõ ràng hay ngụ ý), theo luật định hoặc nếu không liên quan đến việc cung cấp, hiệu suất, chất lượng, tính chính xác, sử dụng không bị gián đoạn, phù hợp cho mục đích, sự xuất hiện hoặc độ tin cậy của Liên kết, Chương trình đại lý và các các trang web bằng cách này hay cách khác được loại trừ; và

3. Dafabet (các đại lý, công ty thành viên hoặc nhân viên) sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất liên quan đến sự tham gia của bạn trong chương trình, việc sử dụng liên kết hoặc bất kỳ vi phạm nào Hợp đồng này của Dafabet bao gồm tổn thất lợi nhuận (dù trực tiếp hay gián tiếp), doanh thu, lợi thế thương mại, tiết kiệm dự tính, dữ liệu hoặc bất kỳ loại thiệt hại đặc biệt, gián tiếp, do hậu quả hoặc kinh tế (bao gồm cả tổn thất hoặc thiệt hại của bạn như là một kết quả của hành động được đưa ra bởi một bên thứ ba) ngay cả khi mất mát như vậy là hợp lý và có thể dự đoán hoặc thậm chí nếu Dafabet đã được thông báo về khả năng bạn phải gánh chịu tổn thất đó.

C. CHÚNG TÔI KHÔNG RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý BẢO ĐẢM HOẶC ĐẠI DIỆN ĐỐI VỚI CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LÝ HAY DÀN XẾP LỢI TỨC (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, CHỨC NĂNG CỦA HỌ, VÀ BẢO ĐẢM PHÙ HỢP, KHẢ NĂNG THƯƠNG MẠI, TÍNH HỢP PHÁP, HOẶC KHÔNG VỊ PHẠM, HOẶC BẤT KỲ BẢO ĐẢM NGỤ Ý PHÁT SINH BÊN NGOÀI VIỆC THỰC HIỆN, XỬ LÝ, SỬ DỤNG THƯƠNG MẠI). NGOÀI RA, CHÚNG TÔI KHÔNG ĐẠI DIỆN HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TRANG CỦA CHÚNG TÔI VỀ VIỆC ĐẢM BẢO KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN HOẶC KHÔNG CÓ LỖI VÀ SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO CÁC HẬU QUẢ CỦA MỌI GIÁN ĐOẠN HOẶC LỖI. CÔNG TY TUYỆT ĐỐI TỪ CHỐI MỌI BẢO ĐẢM VÀ ĐIỀU KIỆN NÀO; DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN CÁC BẢO ĐẢM VÀ ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI, PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ KHÔNG CÓ LIÊN QUAN.

D. BẠN HIỂU RÕ VÀ ĐỒNG Ý RẰNG DAFABET, CÔNG TY CON LIÊN KẾT VÀ CẤP PHÉP CUNG CẤP DỊCH VỤ VÀ SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI BẠN VỀ: (1) BẤT CỨ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, HẬU QUẢ ĐẶC BIỆT HOẶC NHỮNG THIỆT HẠI CẢNH CÁO ĐƯỢC GÂY RA BỞI BẠN, THEO TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ. ĐIỀU NÀY BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, TỔN THẤT VỀ LỢI NHUẬN (CHO DÙ TRỰC TIẾP HAY GIÁN TIẾP), BẤT CỨ MẤT UY TÍN HOẶC DANH TIẾNG KINH DOANH, MẤT DỮ LIỆU, CHI PHÍ MUA HÀNG HÓA THAY THẾ HOẶC DỊCH VỤ, HOẶC MẤT MÁT VÔ HÌNH KHÁC; (2) MẤT MÁT HAY THIỆT HẠI MÀ CÓ THỂ DO BẠN, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN MẤT MÁT HAY THIỆT HẠI LÀ KẾT QUẢ: (a) MỌI THAY ĐỔI MÀ CÓ THỂ CÔNG TY TRONG CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LÝ, HOẶC VÌ BẤT CỨ SỰ CHẤM DỨT THƯỜNG XUYÊN HOẶC TẠM THỜI TRONG VIỆC CUNG CẤP CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LÝ (HOẶC BẤT CỨ TÍNH NĂNG NÀO TRONG CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LÝ); (B) VIỆC XOÁ BỎ, HAY SỬA ĐỔI, HOẶC THẤT BẠI TRONG VIỆC LƯU TRỮ BẤT KỲ NỘI DUNG DỮ LIỆU VÀ CÁC DỮ LIỆU TRUYỀN THÔNG KHÁC ĐƯỢC DUY TRÌ HOẶC TRUYỀN BỞI HOẶC QUA VIỆC SỬ DỤNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LÝ; (C) BẠN KHÔNG THỂ CUNG CẤP CHO CÔNG TY THÔNG TIN TÀI KHOẢN CHÍNH XÁC; (D) BẠN KHÔNG THỂ GIỮ MẬT KHẨU HOẶC TÀI KHOẢN CỦA BẠN CHI TIẾT AN TOÀN VÀ BẢO MẬT. GIỚI HẠN VỀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG TY TRÊN SẼ ĐƯỢC ÁP DỤNG CHO DÙ CÔNG TY ĐÃ ĐƯỢC KHUYÊN HAY ĐÃ BIẾT VỀ KHẢ NĂNG PHÁT SINH TỔN THẤT NÀY.

E. Thời gian quy tắc mà trong đó bạn phải bắt đầu thủ tục tố tụng về bất kỳ khiếu nại thuộc Chương trình này sẽ là 6 tháng kể từ ngày bạn trở thành nhận thức hoặc đáng lẽ phải đã trở thành nhận thức được hành vi vi phạm có liên quan sẽ tạo thành chủ đề của yêu cầu bồi thường.

X. THỜI HẠN VÀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

A. Hợp đồng này sẽ bắt đầu vào Ngày Bắt Đầu và sẽ tiếp tục cho đến khi một trong hai bên phục vụ các văn bản thông báo về việc kia ý định chấm dứt Hợp đồng này không ít hơn ba mươi (30) ngày trước khi chấm dứt hợp đồng như dự định.

B. Dafabet có thể chấm dứt Hợp đồng này ngay lập tức trong trường hợp:

1. Bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Hợp đồng này;

2. Bạn chấm dứt hoặc đe dọa chấm dứt thực hiện công việc kinh doanh của bạn, bao gồm cả việc bị phá sản, thanh lý thủ tục tố tụng.

3. Dafabet không còn chấp nhận khách hàng từ một vùng lãnh thổ hoặc quyền tài phán mà thị trường của trang web Đại lý bạn cung cấp.

4. Dafabet xác định rằng trang web liên kết của bạn tạo ra lưu lượng truy cập gian lận hoặc bất kỳ phương pháp tương tự khác nhằm tạo ra thanh toán gian lận lợi tức theo Hợp đồng này.

C. Chấm dứt Hợp đồng này sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ dồn lại trước khi kết thúc.

D. Khi chấm dứt Hợp đồng này, bất kỳ giấy chứng nhận đã cấp cho bạn cũng sẽ ngay lập tức chấm dứt.

E. Nếu Hợp đồng này chấm dứt theo quy định tại khoản X (B), bạn sẽ không được nhận bất kỳ khoản thanh toán thêm hoặc lợi tức nào theo Hợp đồng này.

F. khoản VI, IX và tất cả các điều khoản khác bằng ngụ ý sẽ cần phải giữ nguyên hiệu lực sau khi chấm dứt Hợp đồng này, sẽ vẫn có hiệu lực vô thời hạn sau khi chấm dứt Hợp đồng này vì bất cứ lý do gì.

XI. BẤT KHẢ KHÁNG

A. Không bên nào được thực hiện hành vi vi phạm của Hợp đồng này cũng không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong thực hiện, hoặc không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào của mình theo Hợp đồng này nếu chậm trễ hay thất bại như kết quả từ các sự kiện, hoàn cảnh hoặc các nguyên nhân ngoài tầm kiểm soát hợp lý của nó. Trong trường hợp này, bên bị ảnh hưởng sẽ được gia hạn thời gian hợp lý để thực hiện nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này, với điều kiện là nếu thời gian chậm trễ hoặc không thực hiện tiếp tục trong hơn mười (10) ngày, bên bị ảnh hưởng có thể lựa chọn để chấm dứt Hợp đồng này sau khi thông báo bằng văn bản cho bên kia.

XII. KHÔNG CÓ CHI NHÁNH HOẶC ĐỐI TÁC

Không có gì trong Hợp đồng này hoặc việc thực thi hợp đồng này tạo thành, hoặc được coi như tạo thành một sự hợp tác, liên kết, liên doanh, hoặc tổ chức hợp tác khác giữa các bên. Bạn sẽ không đại diện làm đại lý của chúng tôi và cũng không ủy quyền cho bất kỳ bên nào thực hiện hoặc tham gia vào bất kỳ cam kết hoặc đại diện của chúng tôi.

XIII. CHUYỂN NHƯỢNG VÀ HỢP ĐỒNG PHỤ

A. Bạn sẽ không chuyển nhượng, cải tiến, tuyên bố một sự thật hoặc một quyết định của Hợp đồng này, hoặc bất kỳ phần nào.

B. Dafabet có thể Tuy nhiên, chuyển nhượng, ký hợp đồng phụ với bất kỳ quyền và nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này với Nhóm công ty bất cứ lúc nào mà không cần báo cho bạn.

XIV. KHÁC

A. Hợp đồng này bao gồm toàn bộ thỏa thuận giữa các bên liên quan đến đối tượng của Thông tư này, thay thế tất cả các thỏa thuận trước đó và sự hiểu biết giữa các bên liên quan thêm vào đó, và có thể không được sửa đổi ngoại trừ văn kiện bằng văn bản có chữ ký của người đại diện ủy quyền của các bên.

B. Nếu bất kỳ điều khoản của Hợp đồng này được giữ bởi bất kỳ tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền khác để được bãi bỏ hoặc không thể thực hiện toàn bộ hoặc một phần, Hợp đồng này sẽ tiếp tục có giá trị theo các điều khoản khác của chúng và phần còn lại của điều khoản có hiệu lực.

C. Thất bại hay chậm trễ của chúng tôi để thực thi bất cứ lúc nào bất kỳ điều khoản nào hay nhiều điều khoản và điều kiện của Hợp đồng này không phải là từ bỏ các quyền đó hoặc bất kỳ các quyền khác.

D. Mỗi Bên thừa nhận rằng, khi tham gia vào Hợp đồng này, nó không làm như vậy trên cơ sở, và không dựa vào, bất kỳ đại diện, bảo hành hoặc điều khoản nào khác trừ khi được cung cấp ở đây.

E. Hợp đồng này (và bất kỳ tranh chấp, tranh cãi hoặc thủ tục) phải được thực hiện, giải thích và hiểu theo luật pháp Anh và các bên đồng không thể hủy bỏ trình thẩm quyền của tòa án Anh.

F. Bạn đồng ý và thừa nhận rằng bạn đã có một cơ hội để xem xét từng điều khoản trong Hợp Đồng này và đã có cơ hội để tìm kiếm sự tư vấn pháp lý độc lập đối với mỗi và mọi điều khoản và đồng ý rằng tất cả các quy định của Hợp đồng này là hợp lý và hợp lệ.


Muốn liên hệ với chuyên viên đại lý? Liên Hệ Chúng Tôi